Aanpak lokaal sportakkoord

In het najaar van 2019 hebben verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord. Op basis daarvan is een onafhankelijke sportformateur aan de slag gegaan. Hij heeft in de afgelopen periode vertegenwoordigers van lokale organisaties en instellingen rond de tafel gebracht. Op basis van alle verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is een sportakkoord opgesteld.

Intentieverklaring

De start van het proces om te komen tot een sportakkoord is gemaakt met de ondertekening van een intentieverklaring op 9 september 2019 door vertegenwoordigers van gemeente en lokale sport.

Sportformateur

Op basis van deze intentieverklaring kon een onafhankelijke sportformateur worden ingeschakeld. Jan Janssens ging in die rol aan de slag. Hij heeft het voortouw genomen bij de verschillende stappen die gezet zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Meer over de sportformateur is te lezen op deze pagina.

Werkwijze 

De aanpak die gevolgd is kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst heeft de sportformateur uit alle mogelijke bronnen informatie verzameld over sport en bewegen in Waddinxveen.

  • Daarnaast is hij in gesprek gegaan met de gemeente en organisaties uit de gemeente. Hij heeft ambities, uitdagingen en ideeën geïnventariseerd en gekeken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat heeft hij op verschillende manieren gedaan, langs digitale weg, in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

  • Daarna heeft hij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uitgewerkt in een concept sportakkoord. In het akkoord probeert hij heel concreet te zijn. Wat kan worden gedaan om de doelstellingen uit het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord te realiseren? Wat moet gebeuren om de Waddinxveense sport (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

  • Het concept akkoord heeft de sportformateur ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen.

  • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

  • Wanneer een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werkt de sportformateur een voorstel uit dat besproken wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers van gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Startbijeenkomst

​Op maandag 9 september vond de kick-off voor het sportakkoord plaats.  Meer hierover is te lezen op deze pagina.

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de startbijeenkomst zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn ook op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

Vanuit de gemeente en de lokale sport werden personen benaderd om als klankbordgroep te fungeren bij de totstandkoming van het sportakkoord. Zij worden enkele malen door de sportformateur geraadpleegd en blijven ook actief nadat het sportakkoord is gesloten. Dan wordt gezelschap nog iets aangevuld  en gaat het meedenken en beslissen over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor Waddinxveen was dat eerst Marvin Straver. Hij is inmiddels opgevolgd door Gert-Jan Klop. Hij heeft de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkconferentie

Op maandag 25 november is een werkconferentie gehouden met thematische sessies waarbij ideeën tegen het licht werden gehouden en zo mogelijk vertaald werden in actiepunten. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Nieuwsbrieven

​Via nieuwsbrieven informeert de sportformateur alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces. Bekijk de nieuwsbrieven op deze pagina.

Concept sportakkoord: ambities en acties

Op basis van alle input is een sportakkoord opgesteld. Het sportakkoord bestaat uit twee delen: ambities en acties. Beide documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en de betrokken organisaties en instellingen.

Ondertekening sportakkoord

​Aanvankelijk was het de bedoeling om het sportakkoord al in het voorjaar van 2020 te ondertekenen, maar de Corona-crisis heeft roet in het eten gegooid. Het sportakkoord is medio juni online vastgesteld en zal in de tweede helft van september worden ondertekend.

Ondersteuning bij uitvoering

Nu het sportakkoord is vastgesteld kan een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van de actiepunten uit dat akkoord. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar in geld en menskracht. Meer daarover op deze pagina.

​​​

© 2020 Sportformateur Waddinxveen