Platform

En van de belangrijkste actiepunten uit sportakkoord is de oprichting van een lokaal sportplatform. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet.

Stichting in oprichting

De klankbordgroep die de totstandkoming van het sportakkoord heeft begeleid is met enkele leden uitgebreid en heeft het initiatief genomen voor de vorming van een Platform Sport, Spel en Bewegen Waddinxveen. Het gezelschap is voortvarend aan de slag gegaan.

 

Besloten is dat het platform de stichtingsvorm zal krijgen. De concept statuten zijn opgesteld en de werving van bestuursleden is gestart. Als alles volgens plan verloop zal het bestuur van het platform op donderdag 24 september, bij de ondertekening van het sportakkoord, worden gepresenteerd.

De vorming van het platform en de oprichting van de stichting worden voorbereid door het volgende tiental:

 • David van Balgooi

 • Arie Boonstoppel

 • Danielle van den Berg

 • Erik van Daalen

 • Kees Jansen

 • Brigitte Leferink

 • Maja Postma

 • Jan van der Schee

 • Wilma Romeijn

 • Ton Vreeburg

 

Sportformateur Jan Janssens biedt ondersteuning.

Doelstelling en activiteiten platform

De doelstelling van het platform is tweeledig: het bevorderen van sport, spel en beweging in Waddinxveen en in het verlengde daarvan ook het bevorderen dat de maatschappelijke kracht van sport, spel en beweging optimaal wordt benut.

Om deze doelstellingen te realiseren zullen verschillende activiteiten worden ondernomen:

 • Faciliteren van kennisdeling, stimuleren van samenwerking, informeren, adviseren en ondersteunen van de verschillende aanbieders van sport en beweging;

 • Initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op sportstimulering en benutting van de maatschappelijke kracht van bewegen en sport;

 • Adviseren en ondersteunen van de gemeente Waddinxveen bij ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van sport en bewegen.

In de komende periode zal het platform ook de regie en coördinatie van het sportakkoord verzorgen.

 

Belanghebbenden

Het platform richt zich op alle organisaties en geledingen die iets te maken hebben met sport, spel en beweging in Waddinxveen. denk aan verenigingen, ondernemingen, ZZP’ers, zorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk, primair en voortgezet onderwijs, bewegingsonderwijs, buitenschoolse sport, kinderopvangorganisaties,  het college van B&W, de gemeenteraad, beleidsambtenaren , accommodatiebeheer, wijkplatforms, en uiteraard ook de inwoners van Waddinxveen.

Vorming bestuur

Voor de bemensing van het stichtingsbestuur is een wervingscompagne gestart. Via Hart van Holland zijn gegadigden opgeroepen om te solliciteren.  Lees hier meer over de werving van bestuursleden. Inmiddels zijn de gesprekken met kandidaten gaande. De verwachting is dat in november een volwaardig bestuur kan worden geformeerd en de stichting ook echt aan de slag kan.

© 2020 Sportformateur Waddinxveen