Sessies

Tijdens de werkconferentie worden niet minder dan vijftien verschillende sessies gehouden. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn. Het keuzemenu ziet er als volgt uit.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking sportorganisaties

Sportorganisaties gaan vaker kennis en ervaring delen en organisatorisch meer samenwerken bij:

 • activiteiten en evenementen;

 • training- en coaching;

 • beleid en bestuur;

 • schaalvergroting (lokale omni-vereniging of regionaal besturen);

 

Sessie 2: Meer vrijwilligers

Sportorganisaties gaan meer aandacht geven aan het structureel sterker maken van de organisatie door bijvoorbeeld:

 • gezamenlijke vrijwilligerspoule;

 • Gezamenlijke actie werving en behoud vrijwilligers;

 • mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of een geïsoleerde positie in te zetten (i.s.m. maatschappelijke instellingen);

 • vrijwilligerswerk als bijbaantje voor jongeren;

 • jongeren, via stages en werkervaringsplekken, kennis laten maken met de sportorganisatie en vrijwilligerswerk (i.s.m. onderwijs).

 
Sessie 3: Delen accommodaties

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer gebruik maken van elkaars faciliteiten, om kosten te besparen en de exploitatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door:

 • benutten van elkaars accommodaties (binnen en buiten);

 • multifunctioneel gebruik;

 • visie ontwikkelen op gezamenlijke exploitatie sportvoorzieningen;

 

Sessie 4: Openbare ruimte beweegvriendelijker

Gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan mogelijkheden verkennen om de openbare ruimte zo in te richten en te beheren dat deze uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen. Bijvoorbeeld door:

 • aantrekkelijke wandel-, hardloop- en fietsroutes;

 • organisatie activiteiten in openbare (sport)ruimte.

 

Sessie 5: Verduurzaming sport

Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan (verder)  verduurzamen door bijvoorbeeld:

 • m.b.v. energiescans onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen;

 • recycling afval.

 

Sessie 6: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Er zullen initiatieven worden genomen waardoor meer menskracht beschikbaar komt voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van sportorganisaties. Dat zal gebeuren door:

 • praktische ondersteuning (inzet buurtsportcoaches en andere professionals);

 • deskundigheidsbevordering (aanbod informatie, Sessiebijeenkomsten, trainingen en cursussen);

 • samenwerking met maatschappelijke instellingen.

 

Sessie 7: Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan gericht aandacht schenken aan:

 • gezonde voeding in sportkantines (i.s.m. lokale leveranciers);

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines;

 • rookvrij maken sportcomplexen;

 • promotie gezonde leefstijl.

 

Sessie 8: Positiever sportklimaat

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan zich inzetten voor verbetering van de sfeer in de sport, voor een positief sportklimaat door bijvoorbeeld:

 • bewustwordingscampagnes;

 • voorlichting en training;

 • pedagogische begeleiding sportkader.

 

Sessie 9: Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen door mensen met een handicap, chronisch ziekte, autisme en andere beperkingen bevorderen door bijvoorbeeld:

 • ontwikkeling en promotie (nieuw vormen van) aangepast sporten;

 • (bij)scholing en ondersteuning sportkader.

 

Sessie 10: Meer ouderen in beweging

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer ouderen in beweging brengen door bijvoorbeeld:

 • samenwerking bij organisatie en promotie activiteiten;

 • ontwikkeling nieuwe activiteiten (specifiek voor ouderen of voor jong en oud);

 • (bij)scholing en ondersteuning sportkader;

 • inzet duofietsen.

 

Sessie 11: Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan zich inspannen om specifieke doelgroepen, zoals mensen met migratieachtergrond, vluchtelingen en asielzoekers, psychiatrische patiënten, eenzame mensen, kwetsbare jongeren, mantelzorgers en mensen met smalle beurs meer gaan sporten en bewegen door bijvoorbeeld:

 • organisatie sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen;

 • samenwerken bij sportstimulering specifieke doelgroepen, toeleiding naar en integratie in regulier sportaanbod;

 • Aanbod doelgroepen inzichtelijk maken en promoten.

 

Sessie 12: Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

Meer mensen met een smalle beurs in staat te stellen om deel te nemen aan sport en bewegen door bijvoorbeeld:

 • bestaande minimaregelingen uitbreiden en/of aanpassen zodat ze meer toegankelijk worden;

 • promoten regelingen onder doelgroepen en sportaanbieders;

 • sportstimuleringsactiviteiten voor minder draagkrachtigen organiseren;

 • betaalbaar houden reguliere sport.

 

Sessie 13: Meer kennisdeling en samenwerking sport, welzijn en zorg

Aanbieders van sport, welzijn en zorg gaan meer structureel samenwerken en ook kennis en ervaring uitwisselen. Bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • inzet van sport bij preventie of aanpak maatschappelijke problemen;

 • Inzet van sport en bewegen voor bevordering gezondheid (bewegen op recept).

 

Sessie 14: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen stimuleren door nieuwe sportactiviteiten en -evenementen te organiseren. Bijvoorbeeld:

 • sportintroductie voor peuters;

 • sport voor ouders tijdens sport voor kinderen;

 • sportclinics in schoolvakanties;

 • combinatie sport en e-sport;

 • introductie nieuwe sportactiviteiten (padel);

 • wijkactiviteiten sportverenigingen;

 • deelname bedrijventeams aan Langs de Gouwe loop.

 
Sessie 15: Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sportorganisaties en maatschappelijke organisaties gaan sport en beweging extra stimuleren door nieuwe arrangementen te introduceren en nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie. Bijvoorbeeld:

 • inzet jongeren als talentcoach;

 • Waddinxveense sportdag i.s.m. alle verenigingen

 • Koninginnespelen voor bedrijven;

 • faciliteiten sportclubs openstellen voor ongebonden sporters;

 • promotie sport onder ouders van jonge kinderen (voorbeeldfunctie);

 • gezamenlijke promotiecampagne voor tennis door alle tennisclubs;

 • gemeente-brede promotie sportaanbod en -activiteiten (virtueel prikbord);

 • benutting van elkaars adressenbestanden voor promotie sportactiviteiten;

 • topsporters en topsportevenementen benutten om sport te promoten.

 

Sessie 16: Meer samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

Sportorganisaties, onderwijsinstellingen, en kinderopvangorganisaties gaan meer samenwerken om kinderen meer en beter te laten bewegen. Bijvoorbeeld:

 • sportclinics en -kennismakingslessen in onderwijs verzorgd door sportclubs;

 • gymlessen bij sportclubs;

 • sport integreren in kinderopvang en buitenschoolse opvang;

 • sportkennismakingsactiviteiten voor ouder en kleuter

 • ontwikkeling gezamenlijke visie op bewegingsonderwijs door vakleerkrachten p.o. en v.o.

 • meer aandacht voor bewegingsvaardigheid en aanpak motorische problemen;

 • scholen inrichten als beweegscholen.

© 2020 Sportformateur Waddinxveen